AUSTRIA W Austrii rok podatkowy trwa od stycznia do grudnia. Istnieje pięć progów podatkowych i tyleż stawek: 10 proc., 22 proc., 32 proc., 42 proc. i 50 proc. (jeżeli dochód przekroczy 700 000 ATS).

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
 • AUSTRIA
  W Austrii rok podatkowy trwa od stycznia do grudnia. Istnieje pięć progów podatkowych i tyleż stawek:
  10 proc., 22 proc., 32 proc., 42 proc. i 50 proc. (jeżeli dochód przekroczy 700 000 ATS). Do niektórych rodzajów przychodów (np. dywidendy, odsetki z lokat w bankach austriackich) stosuje się stawki obniżone. Osoby fizyczne, które nie rezydują w Austrii, podlegają miejscowemu obowiązkowi podatkowemu tylko z tytułu dochodów osiągniętych ze źródeł austriackich, np. udziału w zyskach osiąganych przez zarejestrowane w Austrii spółki, lub przychodów z wynajmu nieruchomości zlokalizowanych w Austrii.
  Podatek od nieruchomości wynosi 8 proc., a podatek od sprzedaży nieruchomości 3,5 proc. ich wartości.

 • BELGIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych uzależniony jest od wielkości przychodów.
  Skala podatkowa (franki belgijskie - BEF):
  0-255 000 BEF - 25 proc; 255 000-339 000 BEF - 30 proc;
  339.001-483.000 BEF - 40 proc; 483.001-1.110.000 BEF - 45 proc; 1.110.001-1.665.000 BEF - 50 proc; 1.665.001-2.443.000 BEF - 52,5 proc; powyżej 2.443.001 BEF - 55 proc.
  W Belgii są trzy stawki podatku dochodowego od firm. Wynoszą one
  39 proc. zysku firmy - to stawka podstawowa, oraz 36 i 28 proc. - to z kolei stawki obniżone. Również stawki podatku od towarów i usług (VAT) są zróżnicowane. Kształtują się one w sposób następujący: 21 proc. - stawka podstawowa, 6 proc. - stawka ulgowa, 1 proc.
  - stawka zredukowana, 25 i 33 proc. - stawki podwyższone. Dodatkowym czasowo stosowanym podatkiem jest w Belgii podatek kryzysowy w wysokości 3 proc.

 • CZECHY
  Osoby fizyczne mają obowiązek płacenia podatku według skali progresywnej. Stawki uzależnione są od wysokości
  osiąganych dochodów. Skala tego podatku w 2004 r. wygląda następująco (stawki w walucie narodowej - korony czeskie CZK):
  dochody od 0 do 109.200 CZK - 15 proc; od 109.200 do 218.400 CZK - 20 proc: od 218.400 do 331.200 CZK - 25 proc; powyżej 331.200 CZK - 32 proc.
  Stawka podatku dochodowego od osób prawnych ma być w Czechach stopniowo redukowana. Obecnie wynosi ona 28 proc. Planowane jest, aby stawka CIT w 2005 r. wynosiła 26 proc., a w 2006 r. - 24 proc.

 • DANIA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych składa się z dwóch części: podatku
  liniowego na rzecz gminy, gdzie średnia dla Danii wynosi 32,6 proc., oraz podatku progresywnego na rzecz skarbu państwa. Każdego roku w Danii ustala się pułap obciążeń podatkowych, tj. górną wysokość podatku, który może być płacony na rzecz państwa i gminy, np. w 2001 r. górna granica podatku dochodowego od osób fizycznych wynosiła 59 proc. Również corocznie ustalana jest kwota wolna od podatku. W 2003 r. wynosiła ona 35 600 DKK.
  Skala podatkowa w Danii (korony duńskie - DKK; w 2003 r. 1 euro = 7,46 DKK): poniżej 198.000 DKK - 5,5 proc; powyżej 198.000 DKK - 6 proc; powyżej 295 300 DKK - 15 proc.
  Podatek od nieruchomości - wynosi od 16 do 58 proc., a podatek od sprzedaży nieruchomości - 16 proc. wartości.
  W Danii dodatkowo płacone są podatki lokalne, których stawka w 2003 r. wahała się pomiędzy 29 proc. i 35,6 proc.

 • HISZPANIA
  Podatnikami PIT są: osoby fizyczne mające w Hiszpanii stałe miejsce zamieszkania
  - rezydenci, osoby fizyczne normalnie mieszkające za granicą: personel placówek dyplomatycznych i konsulatów, osoby fizyczne hiszpańskiego pochodzenia, które wskażą dla celów podatkowych miejsce zamieszkania w kraju lub na terytorium uznanym za "raj podatkowy". Podstawa opodatkowania składa się z kilku elementów, którymi są dochód z zatrudnienia, dochód z nieruchomości, dochód z kapitału, dochód z działalności gospodarczej, zwiększenia i zmniejszenia majątku.
  Stawki PIT są progresywne i wynoszą od 18 do 48,8 proc.
  Podatek od nieruchomości wynosi od 1,11 proc. w obszarach wiejskich, do 1,17 proc. w obszarach miejskich. Natomiast
  podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 6 proc.

 • PORTUGALIA
  Osoby fizyczne są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych
  - IRS, którego stawka jest zróżnicowana w zależności od wielkości dochodów i wynoszą od 12 do 40 proc.
  Stawki VAT są zróżnicowane w zależności od typu sprzedanego produktu lub
  dostarczonej usługi. W 2003 r. stawka zredukowana wynosiła 5 proc. i obejmowała podstawowe produkty żywnościowe, wino, produkty farmaceutyczne, produkty drukowane, transport pasażerski, w pewnym zakresie działalność budowlaną i renowacyjną. Stawka pośrednia wynosiła 12 proc. i obejmowała określone produkty żywnościowe, usługi hotelowe i podobne. Stawka podstawowa wynosi 19 proc.
  Podatek od nieruchomości ciąży na wszystkich nieruchomościach o charakterze gospodarczym i mieszkalnym. Nakładany jest na roczną kwotę czynszu. Stawka tego podatku w 2003 r. wynosiła 0,8 proc. na terenach rolniczych i od 0,8 proc. do 1,0 proc. na terenach miejskich.

 • FINLANDIA
  System podatkowy Finlandii jest bardzo podobny do systemu obowiązującego
  w Polsce. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych w 2004 r. wynosi 29 proc. Natomiast stawki podatku dochodowego od osób fizycznych zależą od wysokości dochodów. W Finlandii płaci się jeszcze podatek na kościół, którego stawka waha się
  od 1 do 2,25 proc. Niezależnie od tego właściciele psów muszą zapłacić państwu 50 euro rocznie.
  Podatek dochodowy od osób fizycznych jest płacony jednostkom lokalnym i państwu. Stawki są zróżnicowane w zależności od wysokości dochodów. Skala podatkowa w 2002 r. była następująca: dochody od 11.500 do 14.300 EUR - 13 proc; od 14.300 do 19.700 EUR - 17 proc; od 19.700 do 30.900 EUR - 23 proc; od 30.900 do 54.700 - 29 proc; powyżej 54.700 EUR - 36 proc.
  Podatek od nieruchomości jest płacony od rzeczywistej wartości tej nieruchomości. Stawki tego podatku płacone na rzecz gminy wahają się od 0,5 proc. do 1,0 proc. Stawka podatku za stałe zamieszkiwanie na terytorium Finlandii wynosi od 0,22 proc. do 0,5 proc.

 • GRECJA
  Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych zależna jest
  od osiąganych przychodów i przedstawia się następująco:
  dochody od 0 do 10.000 EUR - 0 proc; od 10.000 do 13.400 EUR - 15 proc; od 13.400 do 23.400 EUR - 30 proc; powyżej 23 400 EUR - 40 proc.
  W Grecji płacony jest również podatek podatek na organizacje ubezpieczenia
  rolniczego czy za pojazdy silnikowe. W tym ostatnim przypadku stawka podatku uzależniona jest od kategorii pojazdu i pojemności jego silnika. Istnieje również specjalny podatek za rachunki na telefony komórkowe. Podatek od rachunków
  płacony jest od kwoty każdego rachunku minus VAT. I tak za miesięczny rachunek do 30 euro trzeba zapłacić 1,5 euro podatku, za rachunki od 30 euro do 60 euro podatek wyniesie 3 euro, od 60 do 90 euro podatek wyniesie 4,5 euro, a za rachunek na kwotę wyższą niż 90 euro - 6 euro.
  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych waha się od 0,3 proc. do 0,8 proc., a od osób prawnych od 0,35 proc. do 0,7 proc.

 • NIEMCY
  Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są progresywne
  i zależą od statusu osoby płacącej podatek.
  Skala podatku dochodowego PIT w 2004 r., osoby pojedyncze:
  od 0 do 7426 EUR - 0 proc; od 7427 do 12755 EUR - 17,00-24,97 proc;
  od 12 756 do 52 292 EUR - 24,97-47,00 proc.
  małżeństwa: od 0 do 14.853 EUR - 0 proc; od 14.854 do 25.511 EUR - 17,00-24,97 proc; od 25.512 do 104.585 EUR - 24,97-47,00 proc.
  W Niemczech występuje dodatkowo podatek od psów, podatek łowiecki i od połowów ryb, podatek kościelny oraz podatek od samochodów silnikowych.
  Podatek od nieruchomości płacony jest władzom lokalnym. Stawka waha się od 0,26 proc. do 0,6 proc., przy czym jest dodatkowo przemnażana przez wskaźniki określone przez władze lokalne. Stawka podatku od sprzedaży nieruchomości
  wynosi 3,5 proc.

 • LUKSEMBURG
  Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony jest według stawek progresywnych i jest relatywnie niski w porównaniu z innymi krajami UE. Ponadto każdy pracownik płaci 2,5 proc. na fundusz dla bezrobotnych. Średnio wszystkie obciążenia, tzn. podatek, ubezpieczenie społeczne, podatek na fundusz dla bezrobotnych, wynoszą około 18 proc. Opłata na ubezpieczenie społeczne wynosi od 10,69 proc. do 12,67 proc. wynagrodzenia.
  Skala podatku dochodowego PIT w 2002 r. wyglądała następująco: dochody od 0 do 9.750 euro - 0 proc; od 9.750 do 11.400 euro - 8 proc; od 11.400 do 34.500 euro - 10 proc; powyżej 34 500 euro - 38 proc.
  Podatek od nieruchomości waha się od 0,7 proc. do 1,0 proc. ich wartości, a podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 6 proc.

 • HOLANDIA
  Od 1 stycznia 2001 r. Holandia wprowadziła nowy system podatkowy. Zakłada on istnienie trzech rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu według odpowiednich stawek. Każda z form dochodu jest opodatkowana tylko raz. Niedopuszczalne jest podwójne opodatkowanie.
  Nowy system opodatkowania osób fizycznych zakłada istnienie trzech rodzajów dochodów podlegających opodatkowaniu. Pierwsza grupa dochodów to podlegające opodatkowaniu dochody z pracy i domu według stawek progresywnych do 52 proc. Druga grupa dochodów to podlegające opodatkowaniu dochody ze znacznych pakietów akcji. Tu podatek płacony jest według stałej stawki w wysokości 25 proc. Trzecia grupa to podlegające opodatkowaniu dochody z oszczędności i inwestycji według stałej stawki 30 proc.
  Skala progresywna w 2003 r. wynosiła: dochody do 12.967 EUR - 32,90 proc; od 12.967 do 15.883 EUR - 38,40 proc; od 15.883 do 20.614 EUR - 42 proc; powyżej 20.614 EUR - 52 proc.
  W Holandii przewidziany jest dodatkowo rabat podatkowy, który dla osób przed 65. rokiem życia wynosi 15 proc., a dla osób powyżej 65. roku życia 20,5 proc. Rabat jest taki sam dla wszystkich i łączy się z kilkoma dodatkowymi rabatami zależnymi od sytuacji osobistej danego podatnika.

 • FRANCJA
  Dochody osób fizycznych są opodatkowane według siedmiostopniowej progresywnej skali
  - od 0 do 54 proc. Podatek od nieruchomości wynosi od 5 do 15 proc.
  Stawka podstawowa VAT wynosi 19,6 proc. i dotyczy m.in. samochodów, rejestracji czy nieruchomości.
  Stawka zredukowana 5,5-proc. obejmuje artykuły żywnościowe, lekarstwa, płody rolne, wyposażenie osób niepełnosprawnych, transport publiczny, przedstawienia teatralne, widowiska i przedstawienia cyrkowe, muzea, ogrody zoologiczne, hotele z wyjątkiem czterogwiazdkowych, kempingi, domy starców, energię elektryczną, gaz, książki, koncerty, filmy. Druga stawka zredukowana to 2,1 proc. na gazety i niektóre przedstawienia teatralne. Jest jeszcze stawka minimalna 2,1 proc., którą objęte są niektóre artykuły medyczne. Stawki podwyższone wynoszą 25 proc. i 28 proc.

 • IRLANDIA
  W Irlandii obowiązuje dwustopniowa skala podatkowa. Dochody osób fizycznych opodatkowane są stawką progresywną o dwóch progach podatkowych, które odpowiednio wynoszą 20 proc.
  i 42 proc. Wysokość progu podatkowego jest uzależniona od statusu rodzinnego podatnika. Niższy próg jest dla osób samotnych i małżeństw, w których zatrudnione są obie osoby, wyższy dla małżeństw, w których pracuje tylko jedno z małżonków.
  W Irlandii w podatku dochodowym od firm stosowana jest promocyjna stawka w wysokości 12,5 proc.
  Taką stawką objęte są tylko wybrane czynności, do których można zaliczyć m.in. produkcję towarów w Irlandii, międzynarodowe usługi finansowe, niektóre usługi komputerowe, a także hodowlę ryb i przetwórstwo mięsne.
  Podatek od nieruchomości waha się w granicach od 1 do 2 proc.

 • WIELKA BRYTANIA
  Osoby fizyczne rozliczają się według stawek progresywnych podatku dochodowego.
  Skala podatku dochodowego PIT w 2001 r. wyglądała następująco: dochody od 1880 GBP - 10 proc; od 1881 do 29.400 GBP - 22 proc; powyżej 29.400 GBP - 40 proc.
  W przypadku VAT stawka podstawowa wynosi 17,5 proc., a stawka zredukowana 5 proc. Na niektóre produkty rolno
  -spożywcze, książki i gazety, opłaty komunikacyjne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, edukację, eksport, ochronę
  zdrowia i niektóre transakcje obrotu nieruchomościami stosowana jest stawka zerowa lub całkowite zwolnienie z podatku od towarów i usług.
  Stawka podstawowa podatku od firm wynosi 31 proc. i płacona jest od wysokości osiąganych dochodów.

 • SZWECJA
  Osoby fizyczne rozliczają się według skali progresywnej, której stawki wahają się od 0 do 25 proc.
  Natomiast system naliczania i rozliczania podatku VAT jest w Szwecji zgodny z ogólnymi zasadami przyjętymi
  w Unii Europejskiej. Raz opodatkowany towar w kraju unijnym nie podlega ponownemu opodatkowaniu w innym kraju. Stawka standardowa wynosi 25 proc.
  Szczególnym rodzajem podatku jest podatek od pojazdów mechanicznych obliczany według wagi i przeznaczenia pojazdu.
  Podatek od nieruchomości wynosi od 0,5 do 1 proc.
  Obywatele polscy mogą w Szwecji założyć firmę na takich samych warunkach, jakie przysługują obywatelom Szwecji. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 28 proc.

 • WŁOCHY
  Podatek dochodowy od osób fizycznych płacony jest według progresywnej skali tego podatku i wynosi od 18 proc.
  do 45 proc. Warto dodać, że we Włoszech nie występuje dochód zwolniony z PIT.
  We Włoszech standardowa stawka krajowa podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 37 proc. Dodatkowo każda firma płaci podatek w wysokości 4,25 proc. na szczeblu lokalnym. Wiele firm korzysta z ulg i obniżek podstawowej stawki podatku.
  Stawka podstawowa podatku od towarów i usług wynosi 20 proc. Na wybrane produkty i usługi obowiązują niższe stawki tego podatku. Stawką zredukowaną 10-proc. objęte są usługi telekomunikacyjne państwowe, tekstylia, obuwie, transport pasażerski, usługi hotelowe.
  Podatek od nieruchomości waha się od 0,4 proc. do 0,7 proc.

 • SŁOWENIA
  Podstawę opodatkowania osób fizycznych stanowi dochód danej osoby, pomniejszony o odliczenia i ulgi. Dochód podlegający opodatkowaniu kumulowany jest w skali rocznej i opodatkowany według określonych stawek progresywnych. W Słowenii obowiązuje sześć przedziałów podatkowych ze stawkami 17 proc., 35 proc., 37 proc., 40 proc., 45 proc. i 50 proc.
  Stawka podatku od nieruchomości uzależniona jest od wartości i przeznaczenia nieruchomości. Występuje również podatek od transferu nieruchomości, który płaci sprzedający nieruchomość. Podstawą opodatkowania jest wartość transakcji. Stawka wynosi 2 proc.

 • ESTONIA
  W Estonii stosowany jest liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych. Odprowadza go pracownik. Do tej pory wynosił on 26 proc. Planowane jest obniżenie tej stawki w kolejnych latach, tj. w 2004 r. - 24 proc., w 2005 r. - 22 proc., w 2006 r. - 20 proc. Dla osób fizycznych przewidziana jest dodatkowo obniżona (ulgowa) stawka PIT w wysokości 10 proc. Objęte są nią m.in. przychody: z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego po osiągnięciu przez ubezpieczonego wieku 55 lat lub też w przypadku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy; z tytułu likwidacji firmy ubezpieczeniowej, posiadaczy udziałów w funduszach emerytalnych po osiągnięciu przez nich 55 lat, lub też w przypadku częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy, a także likwidacji funduszu emerytalnego; spadkobierców osób ubezpieczonych lub mających udziały w funduszach emerytalnych.

 • LITWA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych płacą osoby uzyskujące dochód i zamieszkujące stale lub tymczasowo na Litwie. Osoby stale mieszkające na Litwie rozliczają się z dochodów uzyskanych w kraju i za granicą. Stawki PIT na Litwie są dwie. Pierwszą 15-proc. stosuje się wobec dochodów z dywidendy, dochodów marynarzy, sportowców, artystów, dochodów z tytułu praw autorskich, wynajmu, dochodów z działalności indywidualnej, pod warunkiem że od tej kwoty nie są odliczane ustawowo przewidziane potrącenia na fundusz emerytalny lub składka ubezpieczeniowa na życie. Pozostałe dochody są opodatkowane według stawki 33-proc.

 • WĘGRY
  Każdy obywatel węgierski lub osoba, która tymczasowo lub na stałe mieszka na Węgrzech i jest zatrudniona na terenie Węgier, ma obowiązek płacić podatek od dochodów osobistych. Tymczasowe miejsce pobytu oznacza przynajmniej 183 dni pobytu na Węgrzech w danym roku. W 2002 r. stosowane były 3 progi podatkowe (stawki w walucie narodowej - forinty węgierskie - HUF): dochody od 0 do 400 000 - 20 proc; od 400.001 do 1.000.000 HUF podatek płacony jest od 80.000 + 30 proc. od nadwyżki ponad 400.000 HUF; powyżej 1.000.000 HUF podatek płacony jest od 260.000 + 40 proc. od nadwyżki ponad 1.000.000 HUF.

 • ŁOTWA
  Podatek dochodowy od osób fizycznych objęty jest stawką bazową w wysokości 25 proc. Płatnikami tego podatku są stali rezydenci Łotwy, uzyskujący dochody na Łotwie bądź za granicą w danym okresie podatkowym oraz nierezydenci, uzyskujący dochody na Łotwie. Podatek naliczany jest na podstawie dochodów podlegających opodatkowaniu, a wpłaty dokonywane są miesięcznie. Okres przechowywania dokumentacji podatkowej wynosi 5 lat.
  Podatek dochodowy od przedsiębiorstw jest jednakowy dla wszystkich przedsiębiorstw zarejestrowanych na Łotwie, w tym przedsiębiorstw zagranicznych oraz stałych przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych. Stawka tego podatku wynosi 19 proc.
  Podatek od nieruchomości waha się od 0,5 proc. do 4 proc. w zależności od wartości nieruchomości. Natomiast podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi 25 proc.

 • SŁOWACJA
  Od 1 stycznia 2004 r. rząd słowacki zaczął realizować reformę systemu podatkowego. Polega on nie tyle na wprowadzeniu jak najniższych podatków, co na stworzeniu gospodarki konkurencyjnej i jak najmniej fiskalnej.
  Podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem uniwersalnym, płaconym przez osoby prawne, które osiągają dochody z działalności gospodarczej. Do końca ub.r. podatek ten na Słowacji wynosił 25 proc., a osoby fizyczne rozliczały się według skali podatkowej wahającej się od 10 do 38 proc. w zależności od wysokości uzyskiwanych dochodów. Wprowadzenie zmian spowodowało likwidację 21 różnych typów podatków dochodowych. Zarówno przy opodatkowaniu dochodów od osób fizycznych, jak i przy opodatkowaniu dochodów od osób prawnych, stosuje się oprócz wewnątrzpaństwowych przepisów także postanowienia umów międzynarodowych o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu.

 • Czytaj także

   Komentarze (0)

   Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

   Zaloguj się / Zarejestruj się!

   Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!